Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

Kolejny raz jesteśmy ORGANIZATORAMI lub partnerami w projektach międzynarodowych.

W roku 2018 realizujemy projekt międzynarodowy pod tytułem "Green (R)evolution" pomiędzy uczestnikami z  POLSKI, REPUBLIKI CZECH, RUMUNII 

 

Projekt ten ma na celu promowanie tolerancji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Weźmie w nim udziała ok.40 osób z trzech krajów partnerskich. Kolejnym celem projektu będzie budowanie społeczeństwa tolerancyjnego i otwartego na potrzeby innych. Pozwoli to na rozwój osobisty uczestników, podniesienie poziomu kreatywności, przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Wykorzystamy różne metody edukacji pozaformalnej - warsztaty, pracę w grupach, dyskusje, prezentację multimedialną jak róewnież uczestnicy nagrają film z audiodyskrypcją.  

 OPIS PROJEKTU:

Green (R)evolution to projekt międzynarodowej wymiany z udziałem uczestników w wieku 16-18 lat, liderów i osoby towarzyszącej z Rumunii, Czech i Polski - całkowita liczba to 40 osób. Projekt ma charakter integracyjny, biorą w nim udział osoby niepełnosprawne. Celem naszego projektu jest budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, promocją postaw proekologicznych służących ochronie środowiska. Projekt powstał w oparciu o zainteresowanie uczestników, opiera się na aktywnym udziale i silnej współpracy partnerskiej. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec-grudzień 2018, działania wymiany będą miały mejsce w Uhercach Dolnych w dniach 20-28 września 2018. Metody pracy wykorzystane do realizacji naszych działań są następujące - prezentacje, warsztaty, spotkania, dyskusje, spotkania ewaluacyjne, tworzenie przedstawienia teatralnego. Zaplanowaliśmy szereg działań upowszechniających rezultaty naszego projektu - będą  to działania realizowane w miejscu wymiany oraz w środowiskach lokalnych wszystkich partnerów - przedstawienie teatralne, warsztaty, konkurs wiedzy, nagranie filmu, publikacja oraz akcja sadzenia drzew. Długofalowym efektem naszego projektu będzie wzrost świadomości ekologicznej, wieksza efektywność działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.  

 

Więcej szczegółowych informacji na temat projektów będzie ukazywać się w związku z ich realizacją.

Zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

A to już było______________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2017

 

‘Inclusion is not illusion’ – POLSKA/ MACEDONIA

W terminie 23.06-01.07.2017 odbył się międzynarodowy projekt polsko – macedoński pt.: ‘Inclusion is not illusion’. Uczestniczyło w nim 43 osób. Z Polski było 19 uczestników, w tym 16 osób ze specjalnymi potrzebami (osoby słabo widzące i niewidome), wiek uczestników 16-20 lat, 2 liderów, 1 asystent osoby niepełnosprawnej oraz 5 wolontariuszy, natomiast z Macedonii było 19 osób, w tym 9 osób ze specjalnymi potrzebami (osoby słabo widzące i niewidome), wiek uczestników 15-24 lata, 2 liderów, 1 asystent osoby niepełnosprawnej.

Projekt miał na celu uaktywnienie osób słabo widzących i niewidomych na nowe sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego. Pokazaliśmy pozytywne wzorce co zmotywowało uczestników do zwiększenia wiary we własne siły, podniosło samoocenę i pomogło w przekraczaniu swojej strefy komfortu.

Uczestnikami projektu były osoby sprawne oraz słabo widzące i niewidome uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych. Liderami i opiekunami były osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami słabo widzącymi, niewidomymi i niepełnosprawnymi. Wyróżnili się oni doświadczeniem w pracy metodą projektu z wykorzystaniem nieformalnych metod nauczania.

W trakcie wymiany odbyły się zajęcia warsztatowe, aktywności sportowe, prezentacje, występy oraz wydarzenia o charakterze integracyjnym. Zajęcia były tak skonstruowane aby pozwalały na aktywny udział wszystkich uczestników projektu.

Wykorzystując sport (ćwiczenia, rozgrywki sportowe, taniec), jako narzędzie wzmocniona została koncentracja, pozytywne myślenie, odwaga do przezwyciężania własnych ograniczeń i barier. Wykorzystaliśmy edukację nieformalną aby zachęcić uczestników do poznawania siebie, ukierunkowania swoich pasji i wybrania dla siebie najlepszej metody rozwoju. Aktywne
i różnorodne spędzenie czasu zainspirowane przez specjalistów pozwoliło na ukształtowanie charakteru młodych ludzi na bazie doświadczeń innych.

Przełamanie barier pozwoliło na zaprezentowanie społeczności lokalnej swoich możliwości pomimo niepełnosprawności uczestników projektu. Projekt dał także szansę na większą samodzielność i wzmocnił proces uspołeczniania osób niepełnosprawnych.

Aktywny udział w projekcie pozwolił na podniesienie samooceny uczestników, zmotywował ich do działania oraz uświadomił różnorodność możliwości w pokonywaniu własnych barier
i ograniczeń.

ROK 2016

 

‘Open the Window’ – POLSKA/ SŁOWENIA/ LITWA

Projekt "Open the window" odbył się w dniach 25.09-03.10.2016 w Poroninie, w którym uczestniczyła młodzież niepełnosprawna intelektualnie oraz ich pełnosprawni koledzy z 3 krajów partnerskich: Słowenii, Litwy i Polski. W projekcie uczestniczyło 46 osób, w tym 19 osób niepełnosprawnych intelektualnie, o lekkim stopniu i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, młodzież - 18 osób pełnosprawnych znajomych i kolegów współpracujących w placówkach partnerskich, 6 liderów oraz osoba towarzysząca - opiekun-asystent osoby niepełnosprawnej z naszej Fundacji. Wiek uczestników jest w przedziale 15-19 lat. Projekt jest złożony z kilku faz. Działania we wszystkich fazach oparte były na pracy grupowej o charakterze integracyjnym, procesie integracji poprzez sport i aktywność ruchową. Uczestnicy pracowali i bawili się w międzynarodowych grupach, co stwarzało możliwość wzajemnego poznania się i poszerzenia świadomości bycia Europejczykiem.

Przygotowane były warsztaty, które miały na celu rozwój społeczny i mentalny uczestników projektu, danie szansy na wykazanie się, zaprezentowanie swoich mocnych stron, zdobycie nowych umiejętności min: praca w grupie, prezentowanie swoich poglądów, porozumiewanie się w języku angielskim.

Metody pracy, jakie wykorzystaliśmy podczas wymiany to: zajęcia warsztatowe, aktywności sportowe, prezentacje, wspólna zabawa, gry integracyjne, warsztaty międzykulturowe, spotkania a lokalną młodzieżą, dyskusje. Długofalowym rezultatem projektu było zwiększenie poziomu integracji oraz co za tym idzie budowanie społeczeństwa otwartego na potrzeby innych. 

Projekt stworzył uczestnikom możliwości rozwoju, nabrania wiary we własne siły, pełnego kontaktu ze społeczeństwem (dotyczy osób niepełnosprawnych).  To także kolejny krok w procesie społecznej integracji, nauka samodzielności, rozwój osobisty. Projekt był szansą dla uczestników - bezpośredni udział w procesie integracji społecznej dał satysfakcję i energię do działania. Wymiana młodzieży była miejscem na spotkanie ludzi z różnych kultur, przez co wszyscy uczyli się tolerancji, zrozumienia i akceptacji odmienności. Dzięki międzynarodowemu spotkaniu młodzież z pewnością poszerzyła swoje horyzonty i pobudziła w sobie ciekawość świata. Takie postawy przeniesiono do naszych lokalnych społeczności.

Projekt stworzył także doskonałą możliwość rozwoju naszych organizacji, wymiany doświadczeń służących podniesieniu jakości realizowanych działań. Nikt z uczestników nie czuł się gorszy ani€’inny’ pomimo różnic kulturowych czy zdrowotnych. Każdy był zauważony, doceniony i wyjątkowy. Przyjacielskie relacja jakie nawiązała młodzież jest widoczna nawet po skończonym projekcie poprzez wymiany korespondencji na FB i instagramie. Młodzież jak i liderzy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych projektach i spotkaniach międzykulturowych. 

 

‘MediAware’ - WŁOCHY/ IRLANDIA/ POLSKA/ WĘGRY/ MACEDONIA/ REPUBLIKA CZECH

W terminie 14-23 lipca 2016 braliśmy udział w projekcie pt.: “MediAware” - Empowering Youth in the Digital World – jako partnerzy międzynarodowego projektu realizowanego we Włoszech. Uczestnikami projektu była młodzież z Włoch, Irlandii, Polski, Węgrzech, Macedonii, oraz Republiki Czech (w sumie 36 osób). Grupę polską reprezentowało 6 uczestników (Mikołaj, Maciek, Aleksandra, Damian, Mateusz, Maciej) w tym osoby niepełnosprawne. Celem MediAware było usprawnienie młodzieży w świecie cyfrowym. Młodzież uczyła się kreatywności i wyrażania się poprzez użycie mediów, takich jak zdjęcia i filmy. Projekt skoncentrował się na wykorzystaniu narzędzi audiowizualnych, gdzie uczestnicy poznali podstawowe aspekty fotografii, wideo i edycji, aby tworzyć produkty, które wyrażały ich wrażliwość i postrzeganie świata. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć różnych ról: fotografów, aktorów, reżyserów, kamerzystów, którzy mogli nawiązać współpracę z innymi, dzielić się własnymi pomysłami i kompetencjami, aby rozwijać bardziej krytyczne podejście i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym tworząc wiadomości audiowizualne i informacje dla sieci. Cyfrowe środki (filmy, aparaty fotograficzne i komputery) umożliwiły rozszerzenie komunikacji i ekspresji. Został pobudzony wymiar międzykulturowy. Oprócz wyżej wymienionych kompetencji cyfrowych i technologicznych uczestnicy zdobyli więcej kompetencji językowych i technicznych w języku ojczystym i angielskim oraz kompetencji społecznych.  Praca zespołowa, świadomość i ekspresja kulturowa, poczucie inicjatywy, a także potencjalnie przedsiębiorczość i zdolność uczenia się stały się elementem codziennego życia uczestników. Jak wspomniano powyżej, program wykorzystywał metodę "uczenia się przez doświadczenie", która jest nieformalną metodą uczenia się.

W terminie 30.08-06.09.2016 r. uczestniczyliśmy w kolejnym projekcie międzynarodowym pt.: ‘Parading for Human Rights!’ realizowanym we Włoszech zorganizowanym przez YMCA Parthenope ONLUS z finansowym wsparciem Europejska Fundacja Młodzieży w Radzie Europy. Uczestnikami projektu była młodzież z Włoch, Polski, Węgier, Łotwy, Grecji i  Irlandii. Grupę polską reprezentowała Izabela D., Dominika B., Paulina S., Katarzyna N., Mateusz C., Lena D. (w sumie 30 osób w wieku 18-30 lat) w tym osoby niepełnosprawne.Główną ideą projektu było rozpowszechnianie wiedzy o prawach człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości, migrantów i osób niepełnosprawnych), powołując się na takie dziedziny, jak: taniec, muzyka i teatr. Uczestnicy projektu byli gośćmi specjalnymi na 4-dniowym festiwalu ARTE.r.i.e. w Cantalupo w Sabinie.

Projekt promował rozwój osobisty uczestników poprzez udoskonalenie i zaoferowanie uczestnikom nowych umiejętności tańca, gry aktorskiej; przekształcanie idei aktywnego obywatelstwa w czytelne i wykonalne działania poprzez tworzenie artystycznych przesłanek społecznych na rzecz praw człowieka; uzyskanie wpływu na środowisko; dzielenie się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami narodowymi w walce z nietolerancją i dyskryminacją; promowanie programów dla młodzieży, które wspierają inicjatywy młodzieżowe dla osób niepełnosprawnych;  promowanie nieformalnego uczenie się.

ROK 2015

 

ReLoved – Cretive Guide to upcycling Youth Exchange’ - WĘGRY/ WŁOCHY/ IRLANDIA/ LITWA/ POLSKA

Projekt ‘ReLoved – Cretive Guide to upcycling Youth Exchange’ zrealizowany w terminie 09-19 lipiec 2015  Alsótold, Hungary

Przedstawiciele fundacji ‘TAK’ (5 uczestników i 1 lider zespołu) wzięli udział w projekcie „Re-cycLOVE – Creative Re-cycling to take care of each other” organizowanym przez YMMCA Parthenope ONLUS - naszego partnera programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Projekt odbywał się w dniach 17-24 maja 2014 w Poggio Mirteto - Włochy. W projekcie tym uczestniczyło ok. 30 osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w wieku 18-25 lat z Polski, Włoch, Węgier, Irlandii i Litwy. W projekcie brała udział młodzież z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi i uzależnieniami. Celem programu było nabycie świadomości i wiedzy w zakresie wykorzystania materiałów w drodze recyklingu. Współpraca międzykulturowa w grupach pozwoliła przełamać bariery kulturowe, językowe, społeczne i etniczne. Za pomocą sztuki, gier, zabaw i dialogu uczestnicy nabywali nowych umiejętności, pobudzali swoją kreatywność i łamali stereotypy. Uczestnikami byli Joanna A., Bartosz N., Mikołaj J.i Ewa.

Mind & Body in Action’ - POLSKA/ LITWA/ SŁOWACJA

Międzynarodowy projekt Mind & Body in Action’ wymiany młodzieży z Polski, Litwy i Słowacji, podczas którego uwalnialiśmy energię za pomocą sportu. Kształtowaliśmy postawy przedsiębiorcze i kreatywnego przewodzenia wśród młodych ludzi. Wymiana odbyła się w Poroninie koło Zakopanego w terminie 23-31.07.2015. Młodzi ludzie w wieku 16-18 lat – 42 osoby, chętnie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Celem naszego projektu było promowanie aktywności przedsiębiorczości i sportu, jako formy spędzania wolnego czasu i drogę do rozwoju osobistego. Poprzez edukację pozaformalną, zastosowaliśmy metody pracy w p.ex.: gry i łamanie lodu Energizer, zajęcia sportowe, warsztaty, prezentacje, dyskusje, brainstormings sesje ewaluacyjne. Samodzielne przygotowywanie przez młodzież sposobów prowadzenia porannych zajęć sportowych, pobudziło w nich kreatywność do opracowywania coraz bardziej urozmaiconych ćwiczeń energetyzujących. Dla niektórych osób dzięki temu otworzyły się furtki do nowych zainteresowań, które chcą kontynuować po powrocie do domu, np. ćwiczenia Tai Chi. Warsztaty poranne były dla wielu pierwszym kontaktem z takim systemem harmonijnych ruchów. I tak, poprzez zetknięcie się z czymś zupełnie nowym, czy poprzez współuczestnictwo w zajęciach  sportowych, powstawały nowe wzorce zachowania w różnych obszarach życia młodych ludzi.

Tematyka codziennych zajęć oraz rodzaje podejmowanych w nich  aktywności pomogły młodym ludziom zrozumieć siebie nawzajem i zawiązywać  satysfakcjonujące, wzajemne relacje  społeczne. Program ćwiczeń integracyjnych nauczył ich różnych sposobów wzajemnego poznania się, wsparł proces integracji oraz dał szansę wszystkim członkom grupy, szczególnie tym stojącym początkowo na uboczu, aby podjęli aktywne działania w zespole.

Już w pierwszych kontaktach było widać różnice kulturowe wśród młodzieży. Litwini nastawieni bardziej na rywalizację w kontaktach, która jest naturalnym wynikiem ich codziennych doświadczeń zdobytych w zajęciach sportowych. Słowacy, którzy byli otwarci, kreatywni i entuzjastyczni, podkreślający swoją wolność, „artystyczne dusze”. Polacy to była, grzeczna, poukładana młodzież, wykonująca polecenia, trochę wstydliwa, ale też beztroska. Cała młodzież wykazywała się  różnym poziomem znajomości języka angielskiego. Dlatego już pierwsze zajęcia, które polegały na poznaniu się, wymogły na nich przełamania bariery językowej, podjęcia wzajemnego dialogu i współpracy, dzięki której nastąpiła w ich zachowaniu zmiana postaw.

Ponieważ zajęcia teatralne są szczególną formą aktywności i ekspresji twórczej dla każdego człowieka, wykorzystano tą formę aktywności aby stworzyć dobrą atmosferę grupową i pobudzić kreatywność młodych ludzi. Ponadto teatr rozwinął w uczestnikach umiejętność wczuwania się w sytuację i przeżycia drugiej osoby, zdolność wyrażania uczuć gestem i mimiką oraz rozwinął zdolność zaspokajania potrzeb twórczych przez poznawanie różnych form ekspresji. Grupa słowacka, która na co dzień ma duży kontakt ze sztuką pobudziła w pozostałych uczestnikach wyobraźnię plastyczną poprzez uczestnictwo w projektowaniu i wykonywaniu scenografii i rekwizytów, rozbudziła wyobraźnię sceniczną swoich kolegów.

Zadaniem uczestników było rozwinąć poznaną opowieść, stworzyć stroje wg własnych pomysłów, podzielić się rolami i dokończyć historię przedstawiając ją w formie przedstawienia teatralnego. Każdy uczestnik odgrywał przed widzami wykreowaną rzeczywistość z niedokończonej historii. W poszczególnych prezentacjach grup były prezentowane różne style wypowiedzi pantomina, narracja, śpiew. Każdy po swojemu wczuł się w przydzieloną przez grupę postać.

Wykonie zadań uczyło uczestników przezwyciężania nieśmiałości, rozpoznawania i umiejętności przekazywania za pomocą komunikacji niewerbalnej przeżywanych uczuć. Młodzież uświadomiła sobie w jaki sposób dochodzi do zniekształceń w odbiorze przekazywanych informacji oraz jak trudna jest umiejętność niewerbalnego porozumiewania się. Kreatywne myślenie i rozbudzenie wizji twórczych było podstawą prawidłowego wykonania ćwiczenia co udało się na bardzo wysokim poziomie, zaskakując nawet samych wykonawców przedstawień.

IN THE EYES OF THE BEHOLDER’ - IRLANDIA/ POLSKA/ WOCHY/ WĘGRY

Projekt “IN THE EYES OF THE BEHOLDER” zrealizowany w terminie 20-27 czerwiec 2015 w CORK, Irlandia.

Projekt zwiększył świadomość nt.: roli Rady Europy i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.  Grupy fokusowe pracowały nad podkreśleniem sytuacji w zakresie praw człowieka w krajach uczestniczących. Trenerzy zadbali o dynamikę grupy z działaniami typu icebreaking, team i trust building. Wieczorem grupy angażowały się w warsztatach z muzyką, tańcem i zajęciami teatralnymi typowymi dla ich kultury w celu poszerzenia ich artystycznych horyzontów i zwiększenia świadomości na temat możliwości artystycznych.

W trzecim dniu trenerzy rozpoczęli pracę z uczestnikami przez podstawowe warsztaty taneczne w godzinach porannych i podstawowe warsztaty muzyczne po południu. Uczestnicy musieli budować choreografię reprezentującą prawa człowieka i muzykę wyrażającą konkretne prawa człowieka. W czwartek odbyły się warsztat teatralny, a następnie krótkie sceny z naruszeniem praw człowieka stworzonym przez uczestników. W dniu 5 na oficjalnym otwarciu festiwalu uczestnicy mieli "dziennikarskie" zadanie: obserwować inne przedstawienia i zapoznać się z opinią publiczną, rozmawiając z nimi i pytać o ich wiedzę o prawach człowieka. Po zakończeniu Festiwalu odbył  się nieformalny wieczór, w którym dzieliliśmy się komentarzami i obrazy z intensywnego dnia.

W kolejnych dniach uczestnicy zastanawiali się nad konstruktywnym procesem twórczym. "Wykres powodzenia" pomógł im zastanowić się nad ich osiągnięciami przez cały tydzień w zakresie rozwoju osobistego i wkładu w szerszą społeczną świadomość praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Następnie tworzyli swój osobisty plan działania i omówili kontynuacje tego w pracy i życiu osobistym.

W projekcie wzięli udział Karol D., Marcin M., Leszek N., Michał O., Mikołaj J., Paweł K..

 ‘You&Media’ - WŁOCHY/ IRLANDIA/ LITWA/ POLSKA/ WĘGRY

W dniach 26 maja - 5 czerwca 2015 r. odbył się projekt „You&Media” organizowany przez YMCA Parthenope ONLUS.  Projekt polegał na wymianie międzynarodowej. Miejscem realizacji była miejscowość Poggio Mirteto we Włoszech. W projekcie wzięło udział 36 przedstawicieli z 6 różnych państw : Irlandii, Litwy, Polski, Węgier i Włoch.Reprezentantami Polski byli: Magdalena , Marika  Mikołaj , Kamil, Aleksander oraz Paweł .
Projekt zakładał rozwój osobisty umiejętności korzystania z mediów w codziennym życiu.
W pierwszych dniach wymiany odbyły się warsztaty z podstaw fotografii oraz kadrowania filmów, a także odbywały się cyklicznie gry oraz zabawy integracyjne. Trzeciego dnia odbył się wieczór kulturalny, w czasie którego uczestnicy poznawali kraje, z których pochodzili obcojęzyczni koledzy i koleżanki.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję popracować z każdym z uczestników projektu, ponieważ za każdym razem grupy wspólnie pracujące miały inny skład. Na początku schemat warsztatów był następujący:
 • wykład na dany temat
 • indywidualne lub grupowe wykonywanie ćwiczeń związanych z wcześniejszym wykładem, mające na celu wypróbowanie poznanej wiedzy.
 • grupowe ocenianie wspólnej pracy, bądź pracy zespołowej.
W drugiej części projektu odbył się dzień zatytułowany „Human libr ary”. Polegał on spotkaniu z czterema „żywymi książkami”, jakimi byli przybyli do nas goście. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o ich pracy jak również doświadczeniach związanych z mediami.
W drugim tygodniu projektu wszyscy uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie zorganizować „mały” festiwal dla mieszkańców Poggio Mirteto. Każdy zespół musiał nakręcić film, jak również przygotować prezentację złożoną z 10 zdjęć wyrażających wiadomość, jaką chciałaby ta grupa przekazać- „My Messager for You”.Na zorganizowanie wydarzenia uczestnicy mieli dwa dni. W efekcie końcowym, festiwal odbył się w zamkniętym gronie, ze względu na brak gości z zewnątrz. W czasie trzeciej części projektu, uczestnicy mieli także możliwość przeprowadzenia własnych warsztatów, w czasie których mogli nauczać innych chętnych uczestników. Grupa z Polski zorganizowała dwa warsztaty. Magdalena G. oraz Mikołaj J. i Marika Ł.przeprowadzili warsztaty pt. „Blind Social”, dotyczące funkcjonowania osób z problemami wzrokowymi- Jak takie osoby funkcjonują w codziennym życiu? Jak możemy im pomóc?.
Kamil Wacławiak zorganizował warsztaty dotyczące kreatywności, w czasie których opowiedział o procesie tworzenia animacji stosowanych przez Walt’a Disney’a.
 Udział w projekcie „You&Media” był okazją do pozyskania nowych informacji dotyczących mediów, innych kultur, jak również znakomitą okazją do rozwijania umiejętności w zakresie języka angielskiego.

ROK 2014

 

‘Re-cycLOVE – Creative Re-cycling to take care of each other’ – WŁOCHY/ WĘGRY/ IRLANDIA/ POLSKA/ LITWA

Przedstawiciele fundacji ‘TAK’ (5 uczestników i 1 lider zespołu) wzięli udział w projekcie „Re-cycLOVE – Creative Re-cycling to take care of each other” organizowanym przez YMMCA Parthenope ONLUS - naszego partnera programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Projekt odbywał się w dniach 17-24 maja 2014 w Poggio Mirteto - Włochy. W projekcie tym uczestniczyło ok. 30 osób pełnosprawnych
i niepełnosprawnych w wieku 18-25 lat z Polski, Włoch, Węgier, Irlandii i Litwy. W projekcie brała udział młodzież z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi i uzależnieniami. Celem programu było nabycie świadomości i wiedzy w zakresie wykorzystania materiałów w drodze recyklingu. Współpraca międzykulturowa w grupach pozwoliła przełamać bariery kulturowe, językowe, społeczne i etniczne. Za pomocą sztuki, gier, zabaw i dialogu uczestnicy nabywali nowych umiejętności, pobudzali swoją kreatywność i łamali stereotypy. Tyle ciepła, serdeczności podczas trwających warsztatów ile każdy okazywał pozwoliło na zawiązanie przyjaźni, które trwają do dzisiaj….Z Fundacji TAK w projekcie wzięli udział (Izabela C., Klaudia W., Anna K., Karol, C.,Arkadiusz M., Krystian P.).

 

ROK 2013 

 

‘IMAGE OF MOVEMENT’ - POLSKA/ WŁOCHY/ WĘGRY

Wolontariusze fundacji ‘TAK’ wzięli udział w projekcie ‘IMAGE OF MOVEMENT’ współfinansowanym
z programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”.
Projekt odbywał się w dniach 11-15 lipca 2013
w Parku Kultury i Domu Pracy Twórczej w Powsinie.

Projekt został zainicjowany przez młodzież z czterech krajów europejskich z organizacji takich jak: Duha Orion (Czechy), Centrum Kultury Wilanów i MDK Łazienkowska (Polska) oraz YMCA (Włochy).
Tematem przewodnim projektu była obserwacja ruchu przy użyciu ogólnie dostępnych nowych technologii cyfrowych takich jak kamera i aparat fotograficzny.
Stymulującymi zagadnieniami były pytania:
 • Co mną porusza?,
 • Co mnie prowadzi?,
 • Co mnie determinuje?,
 • Co sprawia, że coś osiągam i odkrywam?
Młodzież w czasie trwania projektu wzięła udział w warsztatach ruchowych, dzięki którym poznała możliwości a także sposoby kształtowania własnego ruchu. W celu obserwacji działań ruchowych wykorzystane zostały kamery i aparaty fotograficzne, które umożliwiły uczestnikom stworzenie dokumentacji „obrazu” ruchu.

Warsztaty fotograficzne i wideo miały na celu pobudzenie kreatywności uczestników oraz stymulację ich wzajemnej współpracy i wymiany międzykulturowej. W projekcie wzięło udział czterech wolontariuszy fundacji (Cezary C.Dawid O., Paweł  P., Mateusz K.).

logo

NASZE MOTTO:
"Otwartość i zrozumienie daje spełnienie".

Dane kontaktowe

Fundacja TAK

  • Glina, ul. Wilcza 2
  • 05-430 Celestynów
  • Tel: +48 502 690 240
  • Email: fundacja@fundacjatak.org
  • Więcej