Statut

Wyciąg ze Statutu Fundacji:
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
 
§ 7

Celami Fundacji są:

 1.  Wyrównywanie szans – budowanie niezależności, samodzielności i zaradności życiowej.
 2.  Działalność edukacyjna i doradcza w tym aktywizacja osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, osób „trzeciego wieku” i promocji zatrudnienia.
 3.  Zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu w szczególności odmiennych kulturowo, niepełnosprawnych, z problemami w socjalizacji, ubogich, wspieranie osób wykluczonych społecznie.
 4.  Działalność edukacyjna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 6. Działalność charytatywna na rzecz osób fizycznych, rodzin oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 7.  Działalność edukacyjna dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 8. Działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i integrację społeczności lokalnych.
 10.  Edukacja międzykulturowa i wspieranie integracji osób odmiennych kulturowo.
 11. Działalność na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji podnoszących poziom aktywności zawodowej osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem, wykolejeniem społecznym i osób ‘trzeciego wieku”.
 2. Wspieranie działalności osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych działających na rzecz osób niesamodzielnych i niezaradnych życiowo.
 3. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony prawa i wolności człowieka.
 5. Organizowanie działań dotyczących leczenia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, uzależnionych oraz zagrożonych patologią.
 6. Organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego i informacyjnego na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 7. Organizowanie aukcji oraz zbiórek finansowych i rzeczowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób i rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 8. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w zakresie edukacji, nauki i oświaty.
 9. Popularyzację kultury i dziedzictwa narodowego w tym promocję talentów.
 10. Tworzenie i realizację projektów w obszarze: oświaty, nauki, edukacji, kultury, sportu, zdrowia, ochrony środowiska i ekologii.
 11. Przygotowanie i uczestnictwo w projektach o zasięgu krajowymi i międzynarodowym.
 12. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 13. Prowadzenie działań ogólnorozwojowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 14. Niedochodową działalność wydawniczą - publikacja materiałów wspierających działalność statutową fundacji.
 15. Organizowanie spotkań, konkursów, zawodów, pokazów, aukcji i wystaw integrujących społeczności lokalne.
 16. Inicjowanie i promowanie dialogu społecznego.
 17. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 18. Organizowanie i prowadzenie działań opartych o międzynarodową współpracę i wolontariat.

§ 8A

Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Organizowanie działań dotyczących leczenia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, uzależnionych oraz zagrożonych patologią.
 3. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 4. Prowadzenie działań ogólnorozwojowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 5. Niedochodową działalność wydawniczą - publikacja materiałów wspierających działalność statutową fundacji.

Cały statut w PDF (plik: statut fundacji)

logo

NASZE MOTTO:
"Otwartość i zrozumienie daje spełnienie".

Dane kontaktowe

Fundacja TAK

  • Glina, ul. Wilcza 2
  • 05-430 Celestynów
  • Tel: +48 502 690 240
  • Email: fundacja@fundacjatak.org
  • Więcej