Władze

ZARZĄD FUNDACJI

Dorota Adamska             – prezes fundacji               tel. 502 690 240

Aldona Boguś                  – wiceprezes fundacji       tel. 603 984 892

Anna Kruszewska            – sekretarz fundacji          tel. 502 331 365

Aleksandra Papiernik      – członek zarządu             tel. 509 288 664

Marzena Możdżeńska      – członek zarządu            tel. 504 511 476

Elżbieta Bodziakowska    – członek zarządu            tel. 603 926 948

Daniel Goss                       – członek zarządu            tel. 609 518 205

Damian Gawkowski           – członek zarządu           tel. 502 091 192

RADA FUNDACJI

Anna Muszyc-Niewiadomska  – przewodnicząca rady fundacji

Teresa Pietrusińska                – członek rady fundacji

Monika Lehmann                    – członek rady fundacji

Jan Kurdej                               – członek rady fundacji

Cezary Czajkowski                 – członek rady fundacji

Paweł Witkowski                     – członek rady fundacji

Bogumiła Kujawska               – członek rady fundacji

Sławomira Dyrda                    – członek rady fundacji

 

KOORDYNATOR DS. PROMOCJI I REALIZACJI ZADAŃ

Angelika Przybysz-Kodyra     tel. 721741656

 Wyciąg ze statutu fundacji: _________________________________________________________________________________________________________________

 

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

   RADA FUNDACJI

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundację.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum trzech członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje fundator.
 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady z zastrzeżeniem powołania pierwszej Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1. złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji z członkostwa z zastrzeżeniem pkt. 8;
  2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały przez pozostałych członków Rady Fundacji podjętej w wyniku jawnego głosowania popartej większością głosów;
  4. śmierci członka Rady.
  5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w momencie, gdzie nie jest spełniony pkt. 2 rezygnacja ta zostaje zawieszona do momentu powołania nowego członka uzupełniającego skład Rady.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Członkowie Rady Fundacji
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
   we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości
   nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele, jako Prezes Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z minimum trzech osób tj.: Prezesa Fundacji, Wiceprezesa Fundacji, Sekretarza Fundacji oraz Członków Zarządu Fundacji.
 2. Fundator powołuje skład pierwszego Zarządu Fundacji w drodze uchwały.
 3. Następnych Członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1. złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji z członkostwa z zastrzeżeniem pkt.5;
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku jawnego głosowania popartej 2/3 głosów;
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4. śmierci członka Zarządu.
  5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w momencie, gdzie nie jest spełniony pkt. 1 rezygnacja ta zostaje zawieszona do momentu powołania nowego członka uzupełniającego skład Zarządu.

§ 20

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

                                                                                        § 21

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy czym
  do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Decyzje Zarządu Fundacji w sprawach wewnętrznych Fundacji przyjmują zawsze formę uchwał. W sprawach związanych z reprezentacją Fundacji na zewnątrz decyzje Zarządu przejawiają się w prawie przewidzianych formach (np. formie oświadczeń członków Zarządu).
 3. Oryginał uchwały Zarządu Fundacji zostaje podpisany przez Zarząd Fundacji i dołączony wraz z protokołem z posiedzenia Zarządu do zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji.
 4. Sekretarz Zarządu Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Zarządu, w szczególności za sporządzenie protokołów z posiedzeń i przechowywanie oryginalnych tekstów uchwał i sporządzanie z nich odpisów. W tym celu Sekretarz Fundacji prowadzi zbiór uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji.

§ 22

Do zadań Zarządu należy:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 2. Uchwalanie regulaminów.
 3. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
 6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 7. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, przekazując informację o terminie telefonicznie, pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji, co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie roczne z działalności.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 24

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
logo

NASZE MOTTO:
"Otwartość i zrozumienie daje spełnienie".

Dane kontaktowe

Fundacja TAK

  • Glina, ul. Wilcza 2
  • 05-430 Celestynów
  • Tel: +48 502 690 240
  • Email: fundacja@fundacjatak.org
  • Więcej